SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.

Sundsvallsgymnasternas stadgar

 

Idrott är 

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. 

 

Idrott består av 

Idrott består av träning, lek, tävling och uppvisning 

 

Vi organiserar vår idrott 

Vi organiserar vår idrott i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet. 

 

Vi delar in vår idrott 

Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med 12 års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar upp till och med 20 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år. 

 

I barnidrotten leker vi och låter barnen lära sig olika idrotter. Barnets allsidiga idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor. 

I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på prestationsinriktad tävlingsidrott och hälsoinriktad bredd- och motionsidrott. 

I tävlingsidrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I den hälsoinriktade bredd- och motionsidrotten är trivsel och välbefinnande normgivande medan prestation och resultat är av underordnad betydelse. 

 

Vår Verksamhetsidé 

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. 

 

Därför vill vi utforma vår idrott så att 

 • den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll 

 • alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet 

 • den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor  

 • de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet 

 • den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap 

 

 

 

 

 

 

 

Allmänna Bestämmelser 

1 § Ändamål 

Föreningen skall bedriva följande idrotter: Gymnastik för alla.  

 

Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé”, samt med särskild målsättning att: 

 

Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.  

 

2 § Sammanställning  

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. 

 

3 § Tillhörighet m m 

Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF): Svenska Gymnastikförbundet och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Föreningen tillhör även Cheerleederförbundet. 

 

Föreningen tillhör dessutom det distriktsidrottsförbund (DF) inom vars område föreningens hemort är belägen samt vederbörande specialidrottsdistriktsförbund (SDF) inom det SF-distrikt där föreningens hemort är belägen. 

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. 

På begäran av RS eller vederbörande SF-, SDF- eller DF-styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter. 

 

4 § Beslutande organ 

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen. 

 

5 § Firmateckning 

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.  

 

6 § Verksamhets- och räkenskapsår 

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden  
fr o m 1/1 t o m 31/12. (ändrades 961001) 

 

7 § Stadgetolkning m m 

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.  

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med inom idrotten angiven ordning.  

 

8 § Stadgeändring 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst två tredjedelar av antalet avgivna röster. 

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.  

 

9 § Upplösning av föreningen 

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst två tredjedelar av antalet avgivna röster. 

I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål.  

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas vederbörande SF. 

 

Föreningens medlemmar 

10 § Medlemskap  

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.  

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen. 

Besluta att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan. 

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde enligt reglerna i RF:s stadgar. 

 

11 § Utträde 

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.  

Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen. 

 

12 § Uteslutning m m 

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intresse. 

Beslut om uteslutning för begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.  

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning. 

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen, inom viss tid dock minst 14 dagar, fått tillfället att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.  

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar. 

 

13 § Medlems rättigheter och skyldigheter 

Medlem 

 • Har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna, 

 • Har rätt till information om föreningens angelägenheter, 

 • Skall följa föreningens stadgar och beslut som fattas av föreningsorgan samt följa i 3§ nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut. 

 • Har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen, 

 • Skall betala medlemsavgift senast den sista januari resp. sista september samt de övriga avgifter som beslutas av föreningen.  

 

14 § Deltagande i den idrottsliga verksamheten 

Medlemmen har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.  

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller, om denne så bestämt, av sektionsstyrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också vederbörande SF ge sitt samtycke, såvida inte SF beslutat om en annan ordning. 

Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen. 

 

Årsmöte och Extra årsmöte 

15 § Tidpunkt, kallelse 

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av maj månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. 

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna, eller kungöras i ortspressen. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. 

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.  

 

16 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet 

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.  

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget. 

 

17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet 

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 13 har rösträtt på möte. 

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. 

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. 

 

18 § Beslutsmässighet 

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. 

 

19 § Beslut och omröstning 

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). 

Med undantag för de i 8§ första stycket och 9§ nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. 

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. 

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.  

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. 

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad.  Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. 

Beslut bekräftas med klubbslag. 

 

20 § Valbarhet 

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen eller till revisor i föreningen. 

 

21 § Ärenden vid årsmötet 

Vid årsmötet skall följande behandlas och protkollföras: 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 

 1. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

 1. Fastställande av föredragningslista. 

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

 1. Val av protokolljusterare och rösträknare. 

 1. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, 
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret. 

 1. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. 

 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

 1. Fastställande av medlemsavgifter. 

 1. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret. 

 1. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

 1. Val av 
  a) föreningens ordförande för en tid av 1 år 
  b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år 
  c) 1 revisorer för en tid av ett år.  

e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande. 

 1. Övriga frågor. 

 

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet. 

 

22 §  Extra årsmöte 

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. 

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. 

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen eller på annan lämplig plats. 

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. 

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. 

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17§ och 18§. 

 

Valberedningen 

23 § Sammansättning, åligganden 

Valberedning består av ordförande och 2 övriga ledamöter valda av årsmötet. Antalet övriga ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen. Olika åldersgrupper skall finnas representerade.  

Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.  

Valberedningen skall senast 6 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.  

Senast 2 veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag. Valberedningen skall löpande under året följa styrelsemedlemmarnas arbete. Syftet är att bereda nästa års styrelse på bästa sätt och på så sätt utveckla kommande års verksamhet.  

Revisorer 

24 § Revision 

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. 

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. 

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.  

 

Styrelsen 

25 § Sammansättning 

Styrelsen skall bestå av ordförande samt mellan fyra (4) och åtta (8) övriga ledamöter. Styrelsen skall bestå av kvinnor och män.  

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs. 

Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte. 

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förlagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen. 

 

26 § Styrelsens åligganden 

När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. 

Styrelsen skall – inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. 

Det åligger styrelsen särskilt att 

 • tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas, 

 • verkställa av årsmötet fattade beslut, 

 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen, 

 • ansvara för och förvalta föreningens medel, 

 • tillställa revisionerna räkenskaper m m enligt 24§ och 

 • förbereda årsmöte 

 • se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen, 

 • se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl, 

 • utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning 

 

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören. 

Sekreteraren 

 • förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten, 

 • föra protokoll över styrelsens sammanträden, 

 • se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på betryggande sätt, 

 • se till att fattade beslut har verkställts, 

 • om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar, 

 • årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen. 

Kassören 

 • svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper, 

 • årligen upprätta balans- samt resultaträkningar, 

 • se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid, 

 • i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet, 

 • föra medlemsförteckning 

 • föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs, 

 • se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens byggnader, idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.  

27 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. 

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. 

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. 

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.  

 

 

 

28 § Överlåtelse av beslutanderätten 

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. 

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom. 

 

Sektioner 

(följande paragrafer kan användas av de föreningar som valt att organisera sin verksamhet i olika idrottssektioner, t ex bandysektion, skidsektion etc) 

 

29 § Bildande och nedläggning av sektion 

Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av föreningens årsmöte eller extra årsmöte som sammankallats för prövning av sådan fråga. 

Förening har för sin idrottsliga verksamhet följande sektion (sektioner), nämligen 

Barn, ungdom, motion, AG, RG, trupp 

 

30 § Sektionsstyrelse 

Ledningen för varje sektion utövas av en sektionsstyrelse, bestående av ordförande och _____ övriga ledamöter. Sektionsstyrelse väljs årligen bland röstberättigade medlemmar 
a) av föreningens årsmöte. 
b) av möte med de föreningsmedlemmar som bedriver den idrottsgren vilken handhas av sektionen. Sektionsmötets val av sektionsstyrelse skall underställas föreningens styrelse för godkännande. (stryk det ej lämpliga av alt a och b) 

Härutöver får föreningens styrelse utse en av sina ledamöter att ingå i sektionsstyrelse. 

Föreningen styrelse har rätt att entlediga ledamot i sektionsstyrelse. 

 

31 § Instruktion för sektionsstyrelse 

Föreningens styrelse skall, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och skyldigheter som sektionsstyrelse har. 

 

32 § Budget och verksamhetsplan för sektion 

Sektionsstyrelsen upprättar förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen att gälla under nästföljande verksamhetsår. Budget och planen inges till styrelsen för godkännande på tid som denne bestämmer. Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till föreningens skyldigheter i olika hänseenden, föreningens ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av den idrottsliga verksamheten.  

 
Samarbetspartner: